Game Guide

Costume

Cutie Animal Box

 

สามารถ : ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, โยนลงพื้นได้

เมื่อเปิดกล่องจะสุ่มรับไอเทม 1 ชิ้น ดังต่อไปนี้

 

Cutie Animal [A Type]

 

ไม่สามารถ : เทรด, ตั้งร้าน, ฝากคลัง, ขายลงร้าน, โยนลงพื้นจะหายไป

 

Cutie Animal [B Type]

 

ไม่สามารถ : เทรด, ตั้งร้าน, ฝากคลัง, ขายลงร้าน, โยนลงพื้นจะหายไป

 

Cutie Animal [C Type]

 

ไม่สามารถ : เทรด, ตั้งร้าน, ฝากคลัง, ขายลงร้าน, โยนลงพื้นจะหายไป