Game Guide

Costume

[Season 1] Luxury Costume Box

สามารถ : ตั้งร้าน, เทรด

ไม่สามารถ : โยนลงพื้น

ไอเทมภายในกล่อง

รูป ไอเทม

Golden Armor

Cute Pink Cow Costume_E
Cat Wizard_E

Baby Clothes_E

Cute Rex Costume_E

Cute Cow Costume_E
Golden Armor

ไม่สามารถ : เทรด, ตั้งร้าน, ฝากคลัง, ขายลงร้าน, โยนลงพื้นจะหายไป

Cute Pink Cow Costume_E

ไม่สามารถ : เทรด, ตั้งร้าน, ฝากคลัง, ขายลงร้าน, โยนลงพื้นจะหายไป

Cat Wizard_E

ไม่สามารถ : เทรด, ตั้งร้าน, ฝากคลัง, ขายลงร้าน, โยนลงพื้นจะหายไป

Baby Clothes_E

ไม่สามารถ : เทรด, ตั้งร้าน, ฝากคลัง, ขายลงร้าน, โยนลงพื้นจะหายไป

Cute Rex Costume_E

ไม่สามารถ : เทรด, ตั้งร้าน, ฝากคลัง, ขายลงร้าน, โยนลงพื้นจะหายไป

Cute Cow Costume_E

ไม่สามารถ : เทรด, ตั้งร้าน, ฝากคลัง, ขายลงร้าน, โยนลงพื้นจะหายไป

[Season 2] Luxury Costume Box

สามารถ : ตั้งร้าน, เทรด

ไม่สามารถ : โยนลงพื้น

ไอเทมภายในกล่องสุ่มรับ 1 ชิ้น

รูป ไอเทม

Cute Beach Swimsuit_E

Navy Uniform_E
Fancy Wedding Dress_E

Drawn by Clouds_E

Ski Board Suit_E

Red Wolf Hunter_E
Special Bruce Training Suit
Costume_E

ไม่สามารถ : เทรด, ตั้งร้าน, ฝากคลัง, ขายลงร้าน, โยนลงพื้นจะหายไป

ตัวอย่าง

ปล.ค่าสเตตัสจะเท่ากันทุกชุด (ระดับเดียวกัน)