Game Guide

Balloon Mania

 

 

Balloon Mania

 

 

[NPC] Balloon Mania

เริ่มต้นด้วยการคุยกับ [NPC] Balloon Mania (ยืนอยู่ข้างๆ [NPC] Mailman Felly) ที่เมือง Elim

เลือกหัวข้อ "นำ Cash Voucher มาแล้ว" หลังจากนั้น จะพบหัวข้อในการแลกไอเทม

หน้าตาของ Cash Voucher

หัวข้อที่สามารถเลือกได้

เมื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการ จะพบรายละเอียดของไอเทมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ไอเทมทั่วไป

ใช้ Cash Voucher

2. เครื่องประดับ *ไม่สามารถประเมินออพชั่นได้*

ใช้ Cash Voucher

3. กล่องสุ่ม

ใช้ Cash Voucher

Powerful Dragon Chest

สามารถ : ตั้งร้าน, เทรด, ฝากคลัง, ฝากคลังกิลด์, โยนลงพื้น

เมื่อเปิดกล่อง จะสุ่มรับไอเทม 1 ชิ้น (Powerful Dragon Scale , Powerful Dragon Claw , Powerful Dragon Bracelet)

 

Bright Dragon Chest

สามารถ : ตั้งร้าน, เทรด, ฝากคลัง, ฝากคลังกิลด์, โยนลงพื้น

เมื่อเปิดกล่อง จะสุ่มรับไอเทม 1 ชิ้น (Bright Dragon Scale , Bright Dragon Claw , Bright Dragon Bracelet)

 

Harmonious Dragon Chest

สามารถ : ตั้งร้าน, เทรด, ฝากคลัง, ฝากคลังกิลด์, โยนลงพื้น

เมื่อเปิดกล่อง จะสุ่มรับไอเทม 1 ชิ้น (Harmonious Dragon Scale , Harmonious Dragon Claw , Harmonious Dragon Bracelet)

 

Dragon Mysterious Chest

สามารถ : ตั้งร้าน, เทรด, ฝากคลัง, ฝากคลังกิลด์, โยนลงพื้น

เมื่อเปิดกล่อง จะสุ่มรับไอเทม 1 ชิ้น ดังรายการต่อไปนี้

Upgrade Dragon Claw

Dragon Heart (Untradeable)