Game Guide

วิธีการทำอาวุธของ Esichthon

Delicated Retro Weapon Manual

สามารถ : ตั้งร้าน, เทรด, โยนลงพื้นได้

*ปล. ไม่มีดรอปในเกม

คู่มือสร้างอาวุธที่การันตีสายอาชีพจากคลาส 1 (สุ่มรับ 1 ชิ้น) สำเร็จ 100%

ใช้วัตถุดิบในการสร้างและจำนวนเท่าเดิม

ตัวอย่าง

Delicated Retro Weapon Manual

สามารถ : ตั้งร้าน, เทรด, โยนลงพื้นได้

*ปล. ไม่มีดรอปในเกม

คู่มือสร้างอาวุธที่การันตีสายอาชีพจากคลาส 1 (สุ่มรับ 1 ชิ้น) สำเร็จ 100%

ใช้วัตถุดิบในการสร้างและจำนวนเท่าเดิม

ตัวอย่าง