Game Guide

Sub Quest

 

เควสเก็บรวบรวมคำพยากรณ์

 

ค้นหาสมุดบันทึกคำทำนายของ Erasnets ทั้ง 11 เล่ม

เควสสมุดบันทึกที่ผู้เล่นพลาดไม่ได้ เพราะเพียงแค่เราตามสมุดบันทึกให้ครบแล้ว

เราก็จะได้ ค่าชื่อเสียงและค่าประสบการณ์มาจำนวนหนึ่ง แล้วได้รู้ถึงเรื่องอดีตของ แผ่นดิน Shiltz อีกด้วย

เริ่มต้นให้เราไปหา [NPC] Weird Clown  ที่หมู่บ้าน Elim พิกัด C3

 

 

[NPC] Weird Clown จะให้เราตามหาหนังสือแห่งคำทำนายทั้ง 11 เล่ม

เล่มที่ 1  หมู่บ้าน Elim พิกัด C3

 

 

เล่มที่ 2 หมู่บ้าน Elim พิกัด C2

 

 

เล่มที่ 3 อยู่ที่หมู่บ้านElim พิกัด D2

 

 

เล่มที่ 4 อยู่ที่หมู่บ้านElim พิกัด E4

 

 

เล่มที่ 5 อยู่ที่หมู่บ้านElim พิกัด C4

 

 

เล่มที่ 6 อยู่ที่หุบเหวเทลเวีย พิกัด G8 ( อยู่ทางด้านบนของหมู่บ้านElim)

 

 

เล่มที่ 7 อยู่ที่ ต้นแม่น้ำกลาเซีย   พิกัด E6 ( อยู่ทางด้านซ้ายของหมู่บ้านElim)

 

 

เล่มที่ 8 อยู่ที่ ต้นแม่น้ำมิเมีย   พิกัด C2 ( อยู่ทางด้านล่างของหมู่บ้านLime )

 

 

เล่มที่ 9 อยู่ที่ อารามอเดล พิกัด B8 ( อยู่ทางด้านขวาของหมูบ้าน Madelin )

 

 

เล่มที่ 10 อยู่ที่ ตะวันออกของป่าเลย์วูค พิกัด  E8 ( อยู่ทางด้านบนของหมูบ้านMadelin )

 

 

เล่มที่ 11 อยู่ที่ ตะวันออกของป่าเลย์วูค พิกัด  A3 ( อยู่ทางด้านบนของหมูบ้าน Madelin )

 

 

เมื่อหาสมุดบันทึกครบทั้ง 11 เล่มแล้วให้กลับไปคุยกับ  [NPC] Weird Clown ส่งสมุดบันทึกทั้ง 11เล่ม

แล้วเราจะได้ ค่าชื่อเสียงจำนวน 220 และ ค่าประสบการณ์จำนวน 1,560 อีกด้วย